પ્રજ્ઞાશાળા કેશરડી,તાલુકો-બાવળા,જી-અમદાવાદ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
પ્રજ્ઞા શાળા કેશરડી દ્વારા તારીખ - ૨૯/૦૩/૧૪ ના રોજ મુખપત્ર નું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે.જે આપ દર્પણ નામના પેજ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.-આભાર

ઈન્સપેકશન

                       

                            પરમ પૂજ્ય શ્રી જોધાલપીર બાપાની સમાધી ના દર્શન કરતા શ્રી દાનાભાઈ સાહે


                શ્રી દાનાભાઈ સાહેબ નું શાલ ઓઢાડીને સ્વાગત કરતા શ્રી શામજીભાઈ અને શ્રી વજુભાઈ