પ્રજ્ઞાશાળા કેશરડી,તાલુકો-બાવળા,જી-અમદાવાદ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
પ્રજ્ઞા શાળા કેશરડી દ્વારા તારીખ - ૨૯/૦૩/૧૪ ના રોજ મુખપત્ર નું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે.જે આપ દર્પણ નામના પેજ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.-આભાર

DOWNLOAD

 
 
  


 
 
 


 

 

 
અભ્યાસ પ્રગતિ રિપોર્ટ કાર્ડ - ધો. ૧ અને ૨ માટે


પ્રજ્ઞા પરિણામ ગ્રેડ પત્રક

પ્રજ્ઞા માસિક રિપોર્ટ

પત્રક - સી (ધોરણ - ૩)

પત્રક - બી (વ્યક્તિત્વ વિકાસ) પ્રજ્ઞા અભિગમ