પ્રજ્ઞાશાળા કેશરડી,તાલુકો-બાવળા,જી-અમદાવાદ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
પ્રજ્ઞા શાળા કેશરડી દ્વારા તારીખ - ૨૯/૦૩/૧૪ ના રોજ મુખપત્ર નું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે.જે આપ દર્પણ નામના પેજ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.-આભાર

શિક્ષક વૃંદ

<>
</></>
શિક્ષક વૃંદ

ક્રમ
શિક્ષકશ્રીનું નામ
હોદ્દો
વતન
જિલ્લો
જ.તા
ખા.દા.
શા.દા.
લાયકાત
1
લેઉવા નરેન્દ્રકુમાર સાંકળચંદ
આચાર્યશ્રી
બિલોદ્રા
મહેસાણા
6/7/1981
31/12/01
31/12/01
PTC
2
પટેલ શ્રાવણીબેન ગણપતભાઈ
ઉપાચાર્ય
ઘાટલોડીયા
અમદાવાદ
7/11/1976
5/11/1998
5/11/1998
PTC
3
ઠાકોર ભાવનાબેન દિલીપભાઈ
મ.શિ.
ઘોડાસર
અમદાવાદ
28/03/81
24/12/99
24/12/99
PTC
4
શાહ પિન્કીબેન અરવિંદભાઈ
મ.શિ.
દરીયાપુર
અમદાવાદ
21/11/80
8/8/2001
18/11/05
PTC
5
સુતરીયા મેહુલકુમાર લવજીભાઈ
મ.શિ.
જેનપુર
સાબરકાંઠા
21/05/82
31/12/01
1/12/2004
PTC,B.A.

7
પટેલ નેહાબેન જેઠાલાલ
મ.શિ.
ઉમતા
મહેસાણા
27/05/73
5/9/2002
5/9/2002
PTC
8
રામાણી પારૂલબેન ધીરજભાઈ
મ.શિ.
રાણીપ
અમદાવાદ
27/03/82
5/9/2002
5/9/2002
PTC
9
વાળા ભારતીબેન અમૃતલાલ
મ.શિ.
ઘીકાંટા
અમદાવાદ
11/1/1961
6/9/2002
15/03/07
PTC
10
પ્રજાપતી મીનાબેન વિનોદચંદ્ર
મ.શિ.
સીટીએમ
અમદાવાદ
24/03/67
7/9/2002
9/3/2007
PTC
11
પટેલ નિલમબેન રાજેશભાઈ
મ.શિ.
ફતેપુર
સાબરકાંઠા
29/06/84
8/9/2003
8/9/2003
PTC
12
પટેલ તૃષાબેન મહેન્દ્રભાઈ
મ.શિ.
લક્ષ્મીપુરા
મહેસાણા
1/1/1984
8/9/2003
18/11/08
PTC
13
પરમાર વિમળાબેન મણીલાલ
મ.શિ.
બાપુનગર
અમદાવાદ
2/1/1975
31/12/94
22/06/05
PTC
14
મેકવાન સ્મિતાબેન ઈસુદાસ
મ.શિ.
નડીયાદ
ખેડા
20/10/84
5/7/2010
5/7/2010
M.A.,B.Ed..

ટિપ્પણીઓ નથી: