પ્રજ્ઞાશાળા કેશરડી,તાલુકો-બાવળા,જી-અમદાવાદ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
પ્રજ્ઞા શાળા કેશરડી દ્વારા તારીખ - ૨૯/૦૩/૧૪ ના રોજ મુખપત્ર નું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે.જે આપ દર્પણ નામના પેજ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.-આભાર

કાર્યક્રમ ફોટોસ
Valuable moments of the Republic Day 2014

                                                                                      
જ્ઞાન સપ્તાહ - ૨૦૧૪ અંતર્ગત શાળામાં યોજાયેલ વિવિધ સ્પર્ધાઓના ફોટોસ ટિપ્પણીઓ નથી: