પ્રજ્ઞાશાળા કેશરડી,તાલુકો-બાવળા,જી-અમદાવાદ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
પ્રજ્ઞા શાળા કેશરડી દ્વારા તારીખ - ૨૯/૦૩/૧૪ ના રોજ મુખપત્ર નું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે.જે આપ દર્પણ નામના પેજ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.-આભાર

Innovative Pro.

શાળામાં તારીખ - ૦૪/૧૨/૨૦૧૪ ના રોજ યોજાયેલ વાંચનમેળાના કેટલાક અંશો 
ટિપ્પણીઓ નથી: